Avslutade projekt – forskningsresultat

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finsam Göteborg medverkar just nu i ett ESF-projekt (Gränsgångare) och har tidigare drivit fyra ESF-projekt. Projekten har haft olika inriktning, funnits i olika delar av staden och vänt sig till olika målgrupper. Här kan du läsa mer om avslutade projekt och de forskningsresultat som genererats. Utvärdering är en viktig del av ESF-projekt. Utvärderingen ska ta reda på, och redogöra för vilka resultat projektet har uppnått, vad som går bra och varför eller varför en viss verksamhet inte fungerat som tänkt.

Projekt LANDA

LANDA var ett projekt för personer som är utrikesfödda, har kontakt med Socialtjänsten och behöver stöd för att börja arbeta eller studera. Landa arbetade utifrån mänskliga rättigheter och att alla människor har rätt till arbete och utbildning.

Exempel på insatser som erbjöds inom projektet

  • Utbildning inom arbetsmarknad och välfärdssystem
  • Hälsofrämjande rådgivning och stöd
  • Återintroduktion i arbete
  • Arbetsplatsträning

Projekt Move On

Ett projekt för att erbjuda stöd tillbaka till arbetslivet för individer med anställning

ESF-projektet är nu avslutat men förbundet fortsätter att finansiera projektet under 2023 i avvaktan på implmenteringsmöjligheter. Mer information hittar du här: Projekt Move On

Den här metodboken är skriven som stöd för personal som i sitt yrke möter sjukskrivna individer med anställning. Vi vill visa på ett möjligt arbetssätt på vägen mot arbete eller studier. Det här arbetssättet kan även användas som stöd i förebyggande syfte för att undvika att individer hamnar i långvarig sjukfrånvaro. Fokus ligger på framgångsrika metoder för att stötta målgruppen men det finns även forskning som bekräftar våra iakttagelser.

Projekt Respondere

Ett projekt för att möjliggöra en stabil övergång från skola till arbetsliv för unga vuxna

Projekt Respondere var ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Finsam Göteborg, Samordningsförbundet Älv & Kust och Samordningsförbundet Insjöriket. Projektets målgrupp var unga vuxna i åldrarna 16-29 som har funktionsvariationer och behov av samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Från Skola till arbetsliv var ett delprojekt inom Respondere. I delprojektet fokuserade de på att tidigt fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar för att möjliggöra en stabil övergång från skola till arbetsliv.

Projekt Nordost

Ett projekt för att underlätta vägen till arbete eller studier för utrikes födda kvinnor

Projekt Nordost riktade sig till utrikesfödda kvinnor mellan 18-64, boende i Angered och Östra Göteborg. Projektets mål var är att underlätta vägen till arbete och studier genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.