Avslutade projekt – forskningsresultat

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finsam Göteborg medverkar just nu i ett ESF-projekt (Gränsgångare) och har tidigare drivit fyra ESF-projekt. Projekten har haft olika inriktning, funnits i olika delar av staden och vänt sig till olika målgrupper.

Utvärdering är en viktig del av ESF-projekt. Utvärderingen ska ta reda på, och redogöra för vilka resultat projektet har uppnått, vad som går bra och varför eller varför en viss verksamhet inte fungerat som tänkt. På denna sida har vi sammanställt information om avslutade projekt och de forskningsresultat som genererats.

Projekt Move On

– Ett projekt för att erbjuda stöd tillbaka till arbetslivet för personer med anställning

I Move On arbetade olika professioner tillsammans. Teamet bestod av samordnare, arbetsterapeut och hälsoutvecklare som tillsammans med deltagaren tog fram en planering för att öka arbetsförmågan och
stärka hälsan. Samverkan skedde med vårdcentraler i Göteborg, arbetsgivare och Försäkringskassan för att möjliggöra en hållbar återgång till arbetslivet.

Den här metodboken är skriven som stöd för personal som i sitt yrke möter sjukskrivna individer med anställning. Vi vill visa på ett möjligt arbetssätt på vägen mot arbete eller studier. Det här arbetssättet kan även användas som stöd i förebyggande syfte för att undvika att individer hamnar i långvarig sjukfrånvaro. Fokus ligger på framgångsrika metoder för att stötta målgruppen men det finns även forskning som bekräftar våra iakttagelser.

Projekt LANDA

– Ett projekt för att stödja vägen till arbete eller studier för utrikes födda med socialtjänstkontakt

LANDA arbetade utifrån mänskliga rättigheter och att alla människor har rätt till arbete och utbildning. Projektet innefattade såväl individuell stöttning som gruppaktiviteter av olika slag. Metodiken grundades i Tjänstedesign där innehållet i grupp och stöd kontinuerligt anpassades efter deltagarnas behov.

Exempel på aktiviteter som ingick i insatsen

  • Utbildning inom arbetsmarknad och välfärdssystem
  • Hälsofrämjande rådgivning och stöd
  • Återintroduktion i arbete
  • Arbetsplatsträning

Projekt Respondere

– Ett projekt för att möjliggöra en stabil övergång från skola till arbetsliv för unga vuxna

Projekt Respondere var ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Finsam Göteborg, Samordningsförbundet Älv & Kust och Samordningsförbundet Insjöriket. Projektets målgrupp var unga vuxna i åldrarna 16-29 som har funktionsvariationer och behov av samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Från Skola till arbetsliv var ett delprojekt inom Respondere. I delprojektet fokuserade de på att tidigt fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar för att möjliggöra en stabil övergång från skola till arbetsliv.

Projekt Nordost

Ett projekt för att underlätta vägen till arbete eller studier för utrikes födda kvinnor

Projekt Nordost riktade sig till utrikesfödda kvinnor mellan 18-64, boende i Angered och Östra Göteborg. Projektets mål var är att underlätta vägen till arbete och studier genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.