Avslutade projekt – forskningsresultat

Här kan du läsa mer om avslutade projekt och de forskningsresultat som genererats. Utvärdering är en viktig del av ESF-projekt. Utvärderingen ska ta reda på, och redogöra för:

  • vilka resultat projektet har uppnått
  • vad som går bra
  • varför det går bra eller varför en viss verksamhet inte fungerat som tänkt

Utvärderingen ska vara en grund för lärande både under genomförandet av projektet och efter att projektet avslutats. Det är således viktigt att alla resultat som genereras tillvaratas och sprids till aktuella och relevanta aktörer.

Projekt Respondere

Från Skola till Arbetsliv – en del av Projekt Respondere

Från Skola till arbetsliv är ett delprojekt inom Respondere. I delprojektet fokuserar vi att tidigt fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar för att möjliggöra en stabil övergång från skola till arbetsliv.

Projekt Respondere var ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Finsam Göteborg, Samordningsförbundet Älv & Kust och Samordningsförbundet Insjöriket. Projektets målgrupp var unga vuxna i åldrarna 16-29 som har funktionsvariationer och behov av samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Projekt Nordost

Projekt Nordost riktade sig till utrikesfödda kvinnor mellan 18-64, boende i Angered och Östra Göteborg. Projektets mål var är att underlätta vägen till arbete och studier genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.