Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra samverkansinsatserna, behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter. Samtycke för informationsutbyte lagras under den tid som du är aktuell i våra insatser. På denna sida kan du läsa mer om hur vi hanterar GDPR registrering av personuppgifter.

Dataskyddsombud
Marie Hermanson
marie.hermanson@alvokust.se
070-288 69 95

GDPR och SUS

Sedan den 25 maj 2018 gäller EUs nya dataskyddsförordning (GDPR). Den innebär bl.a. stärkta rättigheter för de registrerade och ett större krav på egenkontroll för de personuppgiftsansvariga. Läs mer om GDPR här. Nedan är en beskrivning på vad som gäller för SUS.

Personuppgifter och samtyckeshantering 
Innan du kan registrera personuppgifter i SUS behöver du inhämta deltagarens samtycke. Du får aldrig registrera personuppgifter om personer som inte lämnat sitt samtycke till detta. Du behöver inhämta ett nytt samtycke varje gång en deltagare ska registreras in i en insats. De deltagare som inte vill lämna sitt samtycke ska registreras som anonyma deltagare. De enda uppgifter som då registreras är deltagarens kön samt vilket budgetår deltagaren startade i insatsen. Ingen koppling kan göras till den specifike personen.

Samtycken ska alltid inhämtas skriftligt på Försäkringskassans blankett 9443 Samtycke som finns publicerad på www.susam.se. Blanketten ska alltid skickas in i original till Försäkringskassan. Aktuell adress finns angiven på blanketten samt på www.susam.se. Blanketten är översatt till 18 olika språk som finns att ladda ner på www.susam.se. Det är dock alltid den svenska versionen som ska fyllas i och skickas in. Observera att du inte kan ändra eller lägga till text i samtyckesblanketten. Blankettens innehåll är anpassat från 3 a § förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration12. Samtycket för SUS behöver dessutom hållas isär från andra samtycken så att det tydligt framgår vad en person har gett sitt samtycke till.

Vill man behandla uppgifter med stöd av samtycke krävs det att samtycket är en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring. Det går därför inte att använda sig av i förväg ikryssade rutor på webbplatsen. Samtycket ska vara dokumenterat. 

Ett nytt samtycke måste inhämtas varje gång en deltagare ska registreras in i en samverkansinsats. Den som behandlar personuppgifter med stöd av ett samtycke måste kunna visa att ett giltigt samtycke har lämnats av den registrerade. Det ska vara dokumenterat.

Information till den registrerade om personuppgifter
Informationen ska innehålla tydlig angivelse av den rättsliga grunden för behandlingen, ändamålet för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer att sparas samt information om var den registrerade kan vända sig med klagomål. Informationen ska vidare vara kortfattad och tydlig. 

Återtagande av medgivande
Om en person återtar sitt medgivande angående registrering av uppgifter i SUS ska inga personuppgifter registrera framledes. Däremot de uppgifter som finns i SUS har Försäkringskassan fortsatt rätt att behandla med stöd av en rättslig grund i socialförsäkringsbalken, 114 kap. 7 § 5. (Uppföljning av samverkan mellan flera myndigheter inom rehabiliteringsområdet.)

Samtycken från underåriga deltagare
Avseende underåriga (under 18 år) deltagare är grundprincipen att den unges mognad och utveckling i kombination med samtyckets omfattning är avgörande om samtycket ska anses vara giltigt eller inte. I Datainspektionens information, Samtycke enligt personuppgiftslagen (s. 13), står följande:  Om uppgifter om underåriga ska behandlas är det särskilt viktigt att göra en seriös bedömning av den unges förmåga att förstå de totala konsekvenserna av en behandling. En tumregel kan vara att den som fyllt 15 år normalt är kapabel att ta ställning i samtyckesfrågan. Om den underårige inte bedöms vara kapabel till att ta ställning till samtyckesfrågan behöver målsmans underskrift finnas för att registrering ska få ske i SUS. 

Skyddade personuppgifter
Av säkerhetsskäl ska aldrig personuppgifter om deltagare med skyddade personuppgifter registreras i SUS. Dessa deltagare ska hanteras på samma sätt i SUS som de deltagare som inte lämnar samtycke för registrering av uppgifter i SUS, det vill säga registreras som anonyma deltagare. Om en deltagare får skyddade personuppgifter under tid i insats kommer SUS att hantera detta på följande sätt: 

  • SUS tar bort uppgifter om namn, personnummer och KundId för deltagaren 
  • Registrerade uppgifter vid inregistreringen kommer att tas bort ur SUS-databasen 
  • SUS registrerar automatiskt deltagaren som en anonym deltagare i insatsen

Personuppgiftsansvar och registerutdrag
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har en person rätt att begära registerutdrag om information som behandlas om denne. En person har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Försäkringskassan är som systemägare ansvariga för personuppgifter i SUS. En begäran om registerutdrag ur SUS och/eller rättning av felaktiga personuppgifter i SUS ska alltid göras till Försäkringskassan.

Felregistrerade deltagare
Felregistrerade deltagare får inte finnas i SUS-databasen. Om du upptäcker en felaktigt registrerade deltagare i en insats ska du genast göra följande:
Registrera ut deltagare med avslutningsanledning Felregistrering. Deltagaren kommer då automatiskt att tas bort ur databasen. Inga uppgifter om insatsen kommer att finnas kvar.

Deltagare som har lämnat sitt samtycke
Deltagarens medverkan i insats är grunden för uppföljningen i SUS. Du ska registrera en deltagare när denne startar i en insats (inregistrering) och du ska registrera när deltagaren avslutar sin medverkan i insatsen (utregistrering). SUS ger inget stöd till registrering av delinsatser eller delaktiviteter. I samband med in- och utregistreringen ska du besvara ett antal frågor om deltagarens situation och aktivitetsförmåga. Skillnaderna mellan deltagarens status vid tidpunkten för inregistreringen och vid utregistreringen utgör resultatet för deltagarens medverkan i insatsen.

Deltagare som inte har lämnat sitt samtycke och personer med skyddade personuppgifter
Deltagarens medverkan i insats är grunden för uppföljningen i SUS. För anonyma deltagare registrerar du uppgift om kön samt vilket år deltagaren påbörjat insatsen. Ingen uppgift går att knyta till den specifika personen. Observera att du aldrig kommer att ”registrera ut” anonyma deltagare. Detta är en logisk följd av att det inte får finnas någon koppling till en enskild deltagare i SUS. Det vill säga du kan inte registrera ut en anonym deltagare då SUS inte vet vem denne är.

Deltagaransvariga och insatser
Deltagaransvariga kan registrera uppgifter om deltagare för de insatser som de har tilldelats uppdrag i. Det finns ingen direkt koppling mellan en registrerad deltagare och en deltagaransvarig. Det innebär att samtliga deltagaransvariga för en insats kan registrera uppgifter om deltagaren i denna specifika insats. En deltagare kan därför registreras in och ut av två olika deltagaransvariga.

Tillgång till uppgifter på individnivå
Deltagaransvariga kan se uppgifter om enskilda deltagare direkt i SUS. Det vill säga att de har direktåtkomst till deltagaruppgifter i SUS för de insatser de har ett uppdrag i. Ingen annan behörighetsroll i SUS har tillgång till personuppgifter på individnivå.

Respektive myndighet är ytterst ansvariga för att enbart de personer som arbetar i de lokala samverkansaktiviteter där deltagaren deltar har behörighetsrollen deltagaransvarig.
Den deltagaransvariga ska dessutom enbart ha uppdrag för de insatser som denne arbetar för.

Försäkringskassan har möjlighet att genom särskilda registeruppdrag ta ut deltagaruppgifter ur SUS-databasen i uppföljningssyfte. Denna behörighet är begränsad till ett fåtal personer på Försäkringskassans IT-avdelning.