Kansli-och utvecklingsavdelning

Kansli

Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, ekonomi, administration, kommunikation och fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett utvärderings- och uppföljningsansvar.

Utvecklingsavdelning

Förbundets tema-områden leds av utvecklingsledare som utgör navet för utvecklandetsarbetet i Finsam Göteborg tillsammans med kansliet. Utvecklingsledarna är länken mellan samordnare och teamen, ansvarar för att skapa förutsättningar för samverkan och driver utvecklingsfrågor i och mellan respektive tema-område.

Styrgrupper

Styrgrupperna utgörs av representanter från samtliga av våra fyra medlemsparter och leds av en ordförande som är utsedd av ägande part. Ordföranden sammankallar till styrgruppsmöte två gånger per termin och utvecklingsledaren bistår ordförande med att ta fram förslag till dagordning och för mötesanteckningar. Representanter från förbundet ingår i samtliga styrgrupper och svarar för att ta vidare frågeställningar till beredningsgrupp och styrelsen.