Styrning och ledning

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje medlem. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundets mål och riktlinjer. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Ledamöter Västra Götalandsregionen
Johan Fält, ordförande (M)
Ann-Christine Andersson (S)

Försäkringskassan
Andreas Pettersson, vice ordförande
Ann Larsson

Arbetsförmedlingen
Eva Wetterberg
Anna-Lena Wakenius

Göteborgs Stad
Anders Svensson (M)
Håkan Hallengren (S)

Ersättare styrelsen

Ledamöter Västra Götalandsregionen
Tobias Björk (M)
Alejandro del Castillo Alvarez (V)

Försäkringskassan
Sara Eriksson
Linda Biltmark

Arbetsförmedlingen
Anna-Carin Sandberg
Mattias Thörn

Göteborgs Stad
Bo Anderssen (L)
Kjell Larsson (D)

Presidiet

Johan Fält (M) och Andreas Pettersson (FK)

Arbetsutskottet

Håkan Hallengren (S), Eva Wettermark (AF) och presidiet

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgörs av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande medlemmarna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser och bereder ärenden till styrelsen.

Västra Götalandsregionen
Mats Leffler, enhetschef Psykiatrimottagningen Gamlestaden
Peter Svensson, regionutvecklare

Försäkringskassan
Eva Åkerström, Sjukpenning
Malin Thelander, Sjuk-och a-ersättning

Arbetsförmedlingen
Ann-Christin Johansson, sektionschef
Georg Hohner, sektionschef

Göteborgs Stad
Christina Alvelin, förvaltningsdirektör Hisingen
Christina Eide, förvaltningsdirektör Sydväst
Carina Falkewall, avdelningschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Kansli

Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, sköter ekonomi, administration, kommunikation och fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett utvärderings- och uppföljningsansvar.

Eva Magnusson, Förbundschef

Magnus Simonsson, Biträdande förbundschef

Ola Andersson, Planeringsledare

Henrik Westerberg, Utvecklingsledare Kansliet

Isabell Carlsson, Kommunikatör

Frida Schleenvoigt, IT-stöd

Utvecklingsgrupp

Förbundets tema-områden leds av utvecklingsledare som utgör navet för utvecklandetsarbetet i Finsam Göteborg tillsammans med kansliet. Utvecklingsledarna är länken mellan samordnare och teamen, ansvarar för att skapa förutsättningar för samverkan och driver utvecklingsfrågor.

Lars Feldt, Finsam Unga Vuxna

Margareta Olander, Finsam Vuxna

Ginnie Ahlborg, Finsam-team

Isabell Carlsson, Hälsa och Aktivitet

Diana Waara, utbildningsledare IPS och BIP