Ledning och styrning

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje medlem. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundets mål och riktlinjer. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Ledamöter Västra Götalandsregionen
Johan Fält, ordförande (M)
Ann-Christine Andersson (S)

Försäkringskassan
Andreas Pettersson, vice ordförande
Ann Larsson

Arbetsförmedlingen
Eva Wettermark
Anna-Lena Wakenius

Göteborgs Stad
Anders Svensson (M)
Håkan Hallengren (S)

Ersättare

Ledamöter Västra Götalandsregionen
Tobias Björk (M)
Alejandro del Castillo Alvarez (V)

Försäkringskassan
Sara Eriksson
Linda Biltmark

Arbetsförmedlingen
Anna-Carin Sandberg
Maria Broman

Göteborgs Stad
Bo Anderssen (L)
Kjell Larsson (D)

Arbetsutskott

Johan Fält (M), Andreas Pettersson (FK), Håkan Hallengren (S) och Eva Wettermark (AF)

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgörs av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av de samverkande medlemmarna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser och bereder ärenden till styrelsen.

Västra Götalandsregionen
Mats Leffler, enhetschef Psykiatrimottagningen Gamlestaden
Peter Svensson, regionutvecklare

Försäkringskassan
Eva Åkerström, Sjukpenning
Malin Thelander, Sjuk-och a-ersättning

Arbetsförmedlingen
Ann-Christin Johansson, sektionschef
Georg Hohner, sektionschef

Göteborgs Stad
Christina Alvelin, förvaltningsdirektör Hisingen
Christina Eide, förvaltningsdirektör Sydväst
Carina Falkewall, avdelningschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Kansli

Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, ekonomi, administration, kommunikation och fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett utvärderings- och uppföljningsansvar.

Eva Magnusson, förbundschef
Magnus Simonsson, biträdande förbundschef
Henrik Westerberg, utvecklingsledare kansliet
Katharina Mattsson, administrativ koordinator
Isabell Carlsson, kommunikatör

Utvecklingsgrupp

Förbundets tema-områden leds av utvecklingsledare som utgör navet för utvecklandetsarbetet i Finsam Göteborg tillsammans med kansliet. Utvecklingsledarna är länken mellan samordnare och teamen, ansvarar för att skapa förutsättningar för samverkan och driver utvecklingsfrågor i och mellan respektive tema-område.

Lars Feldt, Finsam Unga Vuxna
Margareta Olander, Finsam Vuxna
Isabell Carlsson, Hälsa och Aktivitet
Lejla Tomic, Individsamverkansteamet

Styrgrupper

Styrgrupperna utgörs av representanter från samtliga av våra fyra medlemsparter och leds av en ordförande som är utsedd av ägande part. Ordföranden sammankallar till styrgruppsmöte två gånger per termin och utvecklingsledaren bistår ordförande med att ta fram förslag till dagordning och för mötesanteckningar. Representanter från förbundet ingår i samtliga styrgrupper och svarar för att ta vidare frågeställningar till beredningsgrupp och styrelsen.