Ledning och styrning

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje medlem. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundets mål och riktlinjer. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Ledamöter Försäkringskassan
Andreas Pettersson, ordförande
Ann Larsson

Västra Götalandsregionen
Emina Music (C)
Maria Millback (V)

Arbetsförmedlingen
Eva Wettermark
Anna-Lena Wakenius

Göteborgs Stad
Anders Svensson (M)
Marie Brynolfsson (V), vice ordförande

Ersättare

Ledamöter Försäkringskassan
Sara Eriksson
Linda Biltmark

Västra Götalandsregionen
Karin Greenberg Gelotte (S)
Tobias Björk (M)

Arbetsförmedlingen
Anna-Carin Sandberg
Maria Broman

Göteborgs Stad
Håkan Hallengren (S)
Zagros Hama Aga (M)

Arbetsutskott

Andreas Pettersson (FK), Marie Brynolfsson (V), Eva Wettermark (AF) och Emina Music (C)

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgörs av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av de samverkande medlemmarna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser och bereder ärenden till styrelsen.

Västra Götalandsregionen
Emelie Lavebäck, enhetschef på Mottagning för Personlighetssyndrom
Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg Koncernkontoret

Försäkringskassan
Eva Åkerström, lokal samverkansansvarig
Susanne Elvind, enhetschef FVV Väst

Arbetsförmedlingen
Ann-Christin Johansson, sektionschef
Georg Hohner, sektionschef

Göteborgs Stad
Christina Alvelin, förvaltningsdirektör Hisingen
Jörgen Larzon, avdelningschef V o F Sydväst
Yvonne Pontén, avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri
Carina Falkewall, avdelningschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Kansli

Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, ekonomi, administration, kommunikation och fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett utvärderings- och uppföljningsansvar.

Eva Magnusson, förbundschef
Magnus Simonsson, biträdande förbundschef
Henrik Westerberg, utvecklingsledare kansliet
Katharina Mattsson, administrativ koordinator
Isabell Carlsson, kommunikatör
Alexandra Cameron, verksamhetskontroller/nämndsekreterare

Utvecklingsgrupp

Förbundets tema-områden leds av utvecklingsledare som utgör navet för utvecklandetsarbetet i Finsam Göteborg tillsammans med kansliet. Utvecklingsledarna är länken mellan samordnare och teamen, ansvarar för att skapa förutsättningar för samverkan och driver utvecklingsfrågor i och mellan respektive tema-område.

Styrgrupper

Styrgrupperna utgörs av representanter från samtliga av våra fyra medlemsparter och leds av en ordförande som är utsedd av ägande part. Ordföranden sammankallar till styrgruppsmöte två gånger per termin och utvecklingsledaren bistår ordförande med att ta fram förslag till dagordning och för mötesanteckningar. Representanter från förbundet ingår i samtliga styrgrupper och svarar för att ta vidare frågeställningar till beredningsgrupp och styrelsen.