Styrning och ledning

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje medlem. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundets mål och riktlinjer. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Ledamöter Västra Götalandsregionen
Johan Fält, ordförande (M)
Ann-Christine Andersson (S)

Försäkringskassan
Andreas Pettersson, vice ordförande
Ann Larsson

Arbetsförmedlingen
Eva Wetterberg
Anna-Lena Wakenius

Göteborgs Stad
Mattias Tykesson (M)
Håkan Hallengren (S)

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgörs av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande medlemmarna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser och bereder ärenden till styrelsen.

Västra Götalandsregionen
Mats Leffler, Psykiatrin
Peter Svensson

Försäkringskassan
Eva Åkerström, Sjukpenning
Malin Thelander, Sjuk-och a-ersättning

Arbetsförmedlingen
Ann-Christin Johansson, Östra Göteborg
Anna-Lena Wakenius, Norra Göteborg

Göteborgs Stad
Ing-Marie Larsson, Östra Göteborg
Ingvor Gunnarsson, Västra Göteborg

Jan Holmlund, Majorna-Linné
Helena Lundberg, Norra Hisingen

Carina Falkewall, Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Kaj Larsson, Stadsledningskontoret

Kansli

Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, sköter ekonomi, administration, kommunikation och fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett utvärderings- och uppföljningsansvar.

Kansliet utgörs av förbundschef Eva Magnusson, biträdande förbundschef Magnus Simonsson, planeringsledare Ola Andersson, utvecklingsledare Henrik Westerberg och kommunikatör Isabell Carlsson.