Samordningsförbundens uppgifter

Samordningsförbundens uppgift är att i första hand finansiera insatser som ger stöd och rehabilitering till individer som har behov av myndighetsgemensamt stöd, så att de får möjlighet att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga för att kunna försörja sig själva. Ett samordningsförbund ska också stödja samverkan mellan parterna.

Den lag som styr Samordningsförbundens huvudsakliga rättsordning är Finsamlagen. Det innebär att samordningsförbund endast får vidta åtgärder som har stöd i Finsamlagen.

Samordningsförbundet ska ansvara för vissa förvaltningsuppgifter. Det handlar om att se till så att de gemensamma medlen används på det sätt som det är tänkt genom att upprätta en budget och årsplan och att följa upp att insatserna genomförs. Förbundet finansierar insatserna som bedrivs av parterna.

I styrelsen för samordningsförbundet beslutas om mål och inriktning för arbetet utifrån de lokala behov som finns för målgruppen. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för samverkan över tid mellan de fyra parterna. Det ska ses som en naturlig del av parternas ordinarie arbete.

För att ett samordningsförbund ska kunna finansiera en insats behöver samverkan ske mellan minst två av de samverkande parterna. Det innebär att alla fyra samverkande parter inte alltid måste vara berörda. Samarbete kan inte ske enbart mellan två kommuner, eftersom de ses som en part.

Uppgifter enligt Finsamlagen

I Finsamlagen beskrivs ett samordningsförbunds uppgifter i sjunde paragrafen. Samordningsförbunden har till uppgift att bland annat:

  • Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  • Stödja samverkan mellan parterna.
  • Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
  • Besluta om hur medlen ska användas.
  • Svara för uppföljning och utvärdering.
  • Upprätta budget och årsredovisning.

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster för enskilda.