Samordningsförbundens insatser

Lokala och regionala insatser nära individen

Ramarna för samordningsförbundens uppgifter sätts i de inledande bestämmelserna i Finsamlagen. I första paragrafen beskrivs samordningsområdet alltså det geografiska området inom vilket ett samordningsförbunds målgrupp finns och som förbundet ska verka i. Det rör sig om en lokal eller regional arena.

I andra paragrafen regleras vad insatserna får avse, nämligen sådana som syftar till att individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Insatserna kan vara direkt fokuserade på den enskilde eller vara utformade på ett sätt som mer indirekt ändå uppnår syftet i bestämmelsen genom exempelvis strukturövergripande insatser för att stärka samverkan lokalt.

Samordningsförbundets uppgift är alltså att finansiera specifika direkta eller indirekta insatser, inom ett specifikt geografiskt område nära individer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det innebär att individens behov ska vara utgångspunkten för alla samverkansinsatser, det gäller oavsett om insatsen är individinriktad eller strukturövergripande.

Finansiell samordning får bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region och insatserna som erbjuds ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde. För att uppnå en effektiv resursanvändning samanförs resurser från de olika parterna så att samordnade bedömningar och insatser kan underlättas. Det innebär att samordningsförbunden inte kan finansiera en annan aktör. Exempelvis kan samordningsförbunden inte finansiera uppstart av ett Fontänhus som är en egen juridisk person och det är heller inte en resursanvändning mellan de fyra parterna, utan här finansieras en helt annan aktör.

Individinriktade insatser

De individinriktade insatserna syftar till att deltagaren ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, aktiverande och motiverande, behandlande eller förebyggande.

Villkoret för att få insatser inom ramen för finansiell samordning är att individen har ett klart behov av samordnade insatser från flera rehabiliteringsaktörer.

De individinriktade insatserna genomförs av medlemmarnas medarbetare.

Strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering. De strukturövergripande insatserna kan bland annat innehålla förstudier, projektstöd eller kompetensutvecklingsinsatser och vänder sig
till anställda inom de samverkande myndigheterna.

Lokal behovsanalys

Vilka insatser som styrelsen fattar beslut om att genomföra utgår från de lokala behoven. Genom att kartlägga hur behovet och utbudet ser ut för olika målgrupper blir det enklare att hitta prioriterade målgrupper och vilka behov av insatser som finns i det område som samordningsförbundet verkar i.