Effektutvärdering av insatser

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) fick 2017 i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av Samordningsförbundens verksamhet på individnivå. Utvärderingen skulle bidra med ökad kunskap om kausala effekter (orsak och verkan) mellan samordnad rehabilitering och individens utveckling i termer av att återfå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Sammantaget visade utvärderingen att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kunskapen som genereras av utvärderingen är både ny och viktig. Ökad kunskap om vad som är bra och verkningsfullt för individen är även värdefull på samhällsnivå och utgör ett viktigt underlag för hur det samordnade stödet bör utformas.