Effektutvärdering av insatser

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av Samordningsförbundens verksamhet på individnivå. Utvärderingen ska bidra med ökad kunskap om kausala effekter (orsak och verkan) mellan samordnad rehabilitering och individens utveckling i termer av att återfå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Kunskapen som genereras av utvärderingen är både ny och viktig. Ökad kunskap om vad som är bra och verkningsfullt för individen är även värdefull på samhällsnivå och utgör ett viktigt underlag för hur det samordnade stödet bör utformas.

Flera av våra insatser ingår i utvärderingen och resultatet är beräknat att publiceras i december 2021.

Läs mer om regeringsuppdraget och utvärderingen på ISF:s hemsida: Utvärdering av Samordningsförbundens verksamhet

Projektledare och Forskare ISF
Ann-Christin Jans
010-174 15 08