Metoder och arbetssätt

Evidensbaserade metoder och arbetssätt

Finsam Göteborgs finansierade insatser grundas på evidensbaserade metoder och arbetssätt. Evidensbaserat arbetssätt handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga insatser och stöd enligt bästa tillgängliga kunskap. Medarbetarna väger samman sin expertis med den enskildes situation, erfarenhet och önskemål vid beslut om åtgärder och insatser.

IPS – Individual Placement and Support

Insatserna för Unga Vuxna och Vuxna grundas i IPS. Metoden är evidensbaserad och har visat sig tillämpar för personer som har psykisk funktionsnedsättning eller av andra skäl befinner sig i en utsatt situation och behöver stöd för återgång till arbete och självförsörjning. Metoden bygger på att snabbt söka arbete och komma ut i arbetslivet. Det är deltagarens val, intresse och önskemål som styr. Arbetsspecialisten följer deltagarens process, bygger relationer med arbetsgivare och skapar arbetstillfällen.

Rättighetsbaserat arbete

Vårt uppdrag är att säkerställa att de vi möter får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar. Deltagarna ska i så stor utsträckning som möjligt vara med i utformningen och planeringen av det stöd som ges.

För att utveckla praktiska och samstämmiga verktyg att använda i arbetet för icke-diskriminering och inkludering har vi tagit hjälp av Emerga, som är Sveriges ledande institut för utbildning, utvärdering och implementering av mänskliga rättigheter. Under 2020-2021 ingår vi, tillsammans med Borås Stad, Vänersborg kommun och Herrljunga kommun i Emergas utvecklingsprogram Från Vad till Hur.